Становище на Институт по социални дейности и практики

Становище на Институт по социални дейности и практики

СТАНОВИЩЕ
НА
ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      Институт по социални дейности и практики има голям опит в развитие на практически механизъм за подкрепа на осиновяване на деца, настанени в приемна грижа, над 70.

    Ние подкрепяме по принцип становището на  Фондация „За нашите деца”, че има нужда от подобряване на взаимодействието между различните участници в процеса на предоставяне на социални услуги (включително и приемна грижа) и в извънсъдебните фази на процеса по осиновяване на дете. В нашата практика сме констатирали по категоричен начин, че протичането на тези процеси без допълнително травмиране на детето зависи до голяма степен от професионализма на всички участници в тях и от разбирането им за водещите интереси на детето.
     I. Считаме, че промяна в нормативната уредба се налага в практиката на осиновяване:
1. Информационните срещи преди решение за осиновяване  да се осъществява без срещи с детето, да се представят снимки, клип и други информационни материали, за да се защити детската психика.
2. Подготовка и придружаване на осиновителите за среща с детето от специалист, за да се посрещнат емоционалните им потребности и да се подкрепят хората за трудната среща
3. Трябва да търсим регламентиране на периода на напасване между детето и кандидат-осиновителите, достатъчно дълъг за реално опозноване от страна на детето и не по-малък от пет дни. Напасването  задължително да бъде подкрепено и наблюдавано, а информацията за това как е протекло да бъде част от доклада пред съда за вземане на решение за осиновяване.
4. Ние в ИСДП считаме, че подобряването на взаимодействието между различните структури и  доставчиците на социални услуги е възможно чрез разработване на механизъм с конкретни стъпки, практика за какъвто представяме от нашия опит. Заявяваме готовността си да участваме в работна група в рамките на НМД, която да разработи детайлен механизъм за такова взаимодействие, който да предложим на институциите.
5. Предлагаме работната група да се ръководи от организации, които имат най-много опит в приемна грижа и в осиновяването, с оглед на практическия характер на задачата.
     II. Без да отричаме по никакъв начин съществуващите проблеми в координацията между различните страни в тези процеси, смятаме за ненужно да се търси необоснована промяна на нормативно регламентирания едногодишен срок, след който приемното семейство се ползва с предимство при осиновяване на настаненото в семейството му за приемна грижа дете. С решението да регламентира такъв минимален едногодишен срок, законодателят е имал предвид именно защитата на най-добрия интерес на настаненото дете, както и интересите на приемното семейство, което да има действително време да вземе осмислено решение за осиновяване. От друга страна  по този начин се намалява рискът от замяна на целта на приемната грижа,  с целите  едно скрито осиновяване. В нашата практика нееднократно сме се натъквали на кандидати за приемни семейства, които откровено признават, че „професионалисти” са ги посъветвали да предприемат тази стъпка, като по-кратък път до осиновяване на дете. Като признаваме значението на осиновителни нагласи на голяма част от кандидатите за приемни семейства, в нашето проучване и обучение на кандидатите за приемни семейства и на кандидат-осиновители ние наблягаме изключително много на разликата между двете и на водещия принцип за най-добрия интерес на детето при избор на едната или другата мярка.
      Считаме също, че е необходимо да се подкрепи разработването на методически указания до ОЗД от страна на ОЗД относно тълкуването и прилагането в практиката на чл. 84, ал. 2 от Семейния кодекс  „Когато детето е настанено в специализирана институция по административен ред съгласно Закона за закрила на детето и родителят без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката за закрила, дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето уведомява писмено в 7-дневен срок от изтичане на срока по чл. 93, ал. 2, изречение първо регионалната дирекция за социално подпомагане за вписването му в регистъра. Към уведомлението се прилага копие от искането за настаняване по съдебен ред по чл. 27, ал. 2 от Закона за закрила на детето. Когато на детето е предоставена социална услуга - резидентен тип, или е настанено в приемно семейство и родителят не е поискал прекратяване на настаняването без основателни причини в срока по чл. 93, ал. 2, Дирекция "Социално подпомагане" уведомява регионалната дирекция за социално подпомагане за вписването на детето в регистъра, ако интересите на детето налагат това.” За да бъде вписано едно дете в регистър за осиновяване без съгласието на родителите си е необходимо да са налице двете условия:
• Родителят да не е поискал прекратяване или промяна на мярката за закрила
• Интересите на детето да налагат това.
      В практиката обикновено детето се вписва в регистър при наличие само на първото условие, без да се отчитат интересите на детето.

     Такава методика ще подпомогне промяната на нагласите в системата за закрила към осиновяването от приемна грижа.
София, април 2012 г.