Среща с работодатели по Проект "Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България"

Среща с работодатели по Проект

На 28 юли 2009г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в град Шумен беше проведена информационна среща във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България”,

реализиран от ИСДП с финансовата и техническа подкрепа на Международна организация по труда – Международна програма за премахване на детски труд.


Целта на срещата беше включването на работодателите като активни партньори в справянето с проблема тежки форми на детски труд. На срещата присъстваха представители на Дирекция „Бюро по труда” – Шумен, а на отправената към потенциални работодатели покана се отзоваха 5 фирми от град Шумен.

По време на срещата Директорът на КСУДС – г-жа Венета Господинова презентира акценти от проекта, отнасящи се до участието на работодателите в борбата с експлоатацията на детски труд. Потенциалните работодатели бяха запознати с нормативните изисквания за наемане на лица под 18 годишна възраст. В последвалата дискусия бяха поставени актуални въпроси и дадени конкретни предложения за преодоляване на злоупотребите с детския труд.

 

Благодарим на фирма ИНФОРМ-НАС, ИНТЕРСТРОЙ МАРИНСКИ ЕООД, ЕКО СТАНДАРТ, ВЕСТА ООД И ХЕРТИ ООД за това, че се отзоваха на отправената покана и се включиха активно в информационната среща!