Среща с педагогическите съветници от училищата в гр. Пазарджик

Среща с педагогическите съветници от училищата в гр. Пазарджик

На 26.01.2011г. от 14.00 часа се проведе ежемесечната работна среща с педагогическите съветници от училища на територията на гр. Пазарджик. На срещата участие взе и социалният работник Пенка Узунова

от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик, сектор „Услуги и подкрепа на семейството", която изготви и представи пред участниците презентация във връзка с видовете социални услуги на сектора.

На края на срещата педагогическия съветник на МГ „Константин Величков" отправи предложение към социалните работници да вземат участие в педагогическия съвет на гимназията, като запознаят педагогическия персонал с видовете социални услуги в сектора.