Среща на работна група за детски политики на Eurochild в Брюксел

Среща на работна група за детски политики на Eurochild в Брюксел

Каква да бъде политиката на ЕС за децата в риск, за децата, поверени на държавна грижа? Как се прилага Конвенцията на ООН в страните членик на ЕС? На тези и други въпроси се опита да отговори срещата на работната група за детски политики на европейсо ниво на Еurochild.

Срещата се поведе на 26 и 27 януари в Брюксел. Ключовите послания на Еurochild към Европейския комитет са да се опитаме да преодоолем детската бедност чрез овластяване децата, осигуряване на достъп до качествени услуги, равни възможности за всички, превнеция и ранна интервенция, подкрепа за уязвимите деца, достатъчно ресурси, подкрепа на семействата, многоизмерима политика. Еurochild стратира своята кампания „Край на детската бедност", която ИСДП ще подкрепя и ще информирва редовно за нея.

Като инициатива на Еurochild и на тематичната работна група „Деца в алтерантивна грижа"[1] на 27 януари от 15 до 18 часа се проведе кръгла маса в сградата на Европейския парламент на тема „ Децата на Европа в системите за грижи-каква е ролята на ЕС?". На срещата присъстваха вицепрезидентът на европейския парламент г-жа Роберта Анжели, заместник председатеялт на Комисията по развитие г-жа Корна Крету, депутат от Румъния, депутати от Европейския парламент от Полша, Австрия, президентът на Еurochild както и експерти като проф.Кевин Браун, Ян Яраб, представител на регионалия офис на ООН, представители на младите хора и други. На нея беше представено изследването на Еurochild във всички страни, от които има членове „Деца в алтерантивна грижа". За нашата страна изследването е направено от екипa на ИСДП. За окончателното публикуване на доклада допринесоха допълненията от SОS и Фондация „За нашите деца". На кръглата маса основно беше дискутиран въпросът за деинституционализацията като общ европейски проблем. Какво разбираме под деинституционализация, дали настаняването на децата от големите традиционни домове в малки общности може да се определи като деинституционализация. Общото становище и на експерти и на политици беше, че за Европа е важно да направи прехода от институционална към семейна грижа и то основно чрез подкрепа на родното семейство и разитие на приемната грижа.

На 28.01 се проведе среща на работната тематична група на Еurochild „ Деца в алтернативна грижа", на която се обсъдиха понятийни проблеми, нови документи и планиране на дейности за годината. От страна на ИСДП в срещите участва председателят на УС, Нели Петрова.


[1] Този термин обхваща всички видов грижа извън семейната. Понятието е прието от ООН