Среща между директорите на ДСП-област Шумен

Среща между директорите на ДСП-област Шумен


По покана на Регионална дирекция „Социално подпомагане" – Шумен, на 19 март 2010 година се състоя работна среща между Директорите на Дирекции „Социално подпомагане" от Общините Шумен, Венец, Велики Преслав, Нови пазар и Каолиново, Директорът на КСУДС,

ръководителя на екипа на Областния център по приемна грижа и Ръководителя на SOS Жени и деца преживели насилие гр. Нови пазар. На срещата беше представен анализ на ситуацията в региона, обосновка за нуждите от развитието на приемната грижа. Бяха уточнени ролите и отговорностите на екипите при работата по приемна грижа и бе избрана работна група, която да разработи и предложи Проект за областен план за развитието на социалната услуга приемна грижа.

Работната група заседава на 26 март. Бяха формулирани целите, задачите и основните дейности, които ще бъдат включени в Областния план за развитието на услугата приемна грижа. Следващото заседание на партньорите е насрочено за 13 април, когато се очаква Проекта за областен план за развитието на социалната услуга приемна грижа да бъде обсъден и приет.