СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСТАВЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ"

СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСТАВЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ

СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСАТЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ"

 

На 15.09.2011г. в гр. София се състоя кръгла маса, на която бяха презентирани резултатите по проекти, осъществени с подкрепата на Институт „Отворено общество". Полина Йорданова и Нермин Бейти - социални работници от Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен презентираха постигнатите положителни резултати в рамките на проект „ Всички сме равни".

Бяха представени основните целите на проекта, както и добри практики в работата с деца в неравностойно положение и техните семейства. Акцентът бе поставен върху влиянието на проекта в местната общност и в частност изградената мрежа от партньорски взаимоотношения с училищата и институциите.

Координаторът на проекта Нермин Бейти представи и глобалната цел на КСУДС- Шумен в развитието на социалните дейности в общността в посока на: социално приобщаване на деца в риск от отпадане от образователната система, както и повишаване капацитета на родителите им за успешно родителстване и изграждане на умения за разпознаване потребностите на децата им.