SMES EUROPА 1st Pathway

SMES EUROPА 1st Pathway

Председателя на ИСДП доц. Нели Петрова – Димитрова ще участва на работна среща на Европейската мрежа на НПО, работещи в областта на социалното включване в Милано. На работната среща ще се разискват въпроси свързани със социално включване на уязвими групи, както и развитието на бъдещи инициативи, които да спомогнат за подобряване на благосъстоянието на уязвими групи хора в Европа.