Семинар „Сътрудничество в работа по случаи на домашно насилие”

Семинар „Сътрудничество в работа по случаи на домашно насилие”

На 19ти и 20ти юни 2013 година в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Видин, ул. Княз Борис І, 25 А ИСДП проведе сензитивиращ семинар по проблемите на домашното насилие.

В семинара участваха представители на Областна дирекция на МВР – Видин, разследващи полицаи и инспектори от РУП в областта – Видин, Белоградчик, Кула, Димово, Районна и Окръжна прокуратура, РДСП, отделите „Закрила на детето” в областта.

 

Целта на семинара, от една страна, e да сензитивира и мотивира основните групи професионалисти за работа по случаи на домашно насилие, а от друга – да се установи взаимодействие и координация на местно ниво за работа по подобни случаи. Беше представена практиката на ИСДП за разпит на деца, жертви на насилие, последиците, които насилието оставя върху поведението на децата, преживели насилие. По време на семинара бяха представени пакет от интегрирани услуги, които КСУДС предоставя в подкрепа на цялото семейство, в което има извършено насилие: психо-социално придружаване на жертвата на насилие и на семейството; правно-социални услуги за дружелюбно към децата правосъдие; медирани срещи при насилие в семейството;  кризисно настаняване при случаи на насилие; групови програми за превенция на насилие в семейството, групови програми за работа с родители, които са извършили насилие.  

Обучители в двата дни бяха д-р Надя Стойкова и Елена Манасиева от ИСДП.

 

Семинарът се провежда по проект «Интегрирана социална услуга в полза на правосъдието», финансиран със средства от бюджета на Република България по договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на правосъдието, рег. № 93-00-268/3.12.2013 г.