Семинар в Чепеларе

Семинар в Чепеларе

 

От 25 до 28 юни в комплекс „Родопски дом", гр. Чепеларе се проведе обучение на тема „Развитие и управление на социалните услуги на общинско ниво".

В обучението взеха участие представители на 12 районни общини, директори на дирекции „Социални дейности" към общините, общински съветници, представители на общинските Бюра по социални услуги и на неправителствени организации.

В рамките на трите дни бяха дискутирани теми, засягащи реформата в грижата за деца в България и нормативната уредба на социалните услуги. Бяха представени европейски практики за децентрализация на социални услуги и алтернативни социални услуги, източници на финансиране на социални услуги и процедури по разкриване и делегиране на социални услуги. Участниците в обучението имаха възможност да работят в малки групи за анализ на потребностите на различни целеви групи – хора с увреждания, деца и семейства в риск, стари хора, маргинални групи, както и за разработване на общински стратегии за социално включване.