Семейно групова конференция в гр. Пазарджик

Семейно групова конференция в гр. Пазарджик

На 06.04.2011г. от 13.00 часа в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ гр. Пазарджик се проведе Семейно групова конференция. Организатори на конференцията бяха социални работници от КСУДС, работещи по представения случай.

Сред поканените участници бяха всички заинтересовани страни по случая /клиенти, класни ръководители, служител на О"ЗД" гр. Пазарджик, както и ключови социални работници от КСУДС гр. Пазарджик/.

На конференцията се представи и обсъди случай от практиката на КСУДС, като за по-доброто управление бе изготвен план за включване на участниците в заложените дейности, както и поемането на отговорности и срока на тяхното изпълнение. Координатор беше социален работник Пенка Узунова.