“Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превенция на отпадане от училище”

“Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превенция на отпадане от училище”

От месец септември ИСДП, в партньорство с Община Пазарджик и три училища от града, стартираха реализирането на Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, към Министерство на образованието и науката.

 

Започнаха и прдвидените обучения по Проекта, в които учители и педагогически съветници от трите партньорски училища ще предобият допълнителни умения и знания за водене на групови програми и ателиета по интереси.

Повече информация за Проекта може видите тук.