Работна среща между дознатели и социални работници

Работна среща между дознатели и социални работници

Ефективното използване и предимствата на специализираното помещение за изслушване на деца жертва на насилие или свидетели на престъпление беше обсъдено на среща на 25.06.2009 год.,

между представители на Комплекса за социални услуги за деца и семейства и дознатели от Областна Дирекция на Полицията - Шумен.

Директорът на Социалния комплекс и ръководителя на сектор »Работа в общността» представиха услугите на Комплекса и целите на проект „Участието на деца в правни процедури". Бяха дискутирани реализираните дейнсти и възможностите за използване на «Синята стая» при провеждане на разпит на дете. Бяха представени и партньорите на Сдружение ИСДП, които подкрепят реализирането на Проекта – Съюза на съдиите в България, Община Шумен,Фондация «Ничии деца» - Полша.

На срещата дознателите получиха Практическо ръководство в помощ на системата за закрила на детето и Насоките по въпроси, свързани с правораздаването за децата в България. Материалите са издадени от ИСДП в рамките на Проекта.

Проекта „Участието на деца в правни процедури " сеосъществява от Сдружение ИСДП, с финансовата подкрепа на PHARE, ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 2005.