Първа за Пазарджик лаборатория за изследване на детето "Какво ни казват юношите наричани делинквентни".

 Първа за Пазарджик лаборатория за изследване на детето

На 20.05.2008г. в КСУДС се проведе първата за Пазарджик лаборатория за изследване на детето "Какво ни казват юношите наричани делинквентни".

Това е един нов метод за професионална подкрепа на специалисти, работещи по проблеми на деца от всички институции. Целта на тази лаборатория, специализирана по проблемите на тинейджърите в училище ще бъде да подпомогне конкретната работа на професионалистите по отделни случаи, да повиши уменията им да разбират какво казват децата със своето асоциално или проблемно поведение, да повиши капацитета им  за работа. По този начин ще се стимулира и създаването на професионална среда в атмосфера на взаимопомощ и сътрудничество между всички заинтересовани страни, работещи с деца. На тази лаборатория беше представен случай, по който работят социални работници и психолог от КСУДС. На лабораторията бяха поканени: ОЗД Пазарджик; ОЗД Белово /те работят по представения случай/; МКБППМН Пазарджик; МКБППМН Белово; Областна пробационна служба; педагогически съветници; Кризисен център-Пазарджик и социални работници от Община Пазарджик.