Публична покана от 22.07.2015 година

Публична покана от 22.07.2015 година
Сдружение „Институт по социални дейности и практики” , гр. София обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 /2014 г. за предоставяне на услуга с предмет: “Осигуряване на логистика (транспорт, настаняване, храна, наем зала) за провеждане на обучения, семинари и др.  по проект: „Повишаване компетенциите на пробационните служители”, договор № 93-00-237/ 27.04.2015г. и проект „Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода”,  договор №93-00-238/ 27.04.2015г., Малка грантова схема BG 15 на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.”

Максимална прогнозна стойност в лева: 59 996.00 лв.

Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите е 31 юли 2015 г.

Всички кандидати , подали оферти могат да участват при отварянето им. Офертите ще бъдат отворени на 03.08.2015г. от 14.00 часа в залата на Сдружение „ИСДП” гр. София, ул. „Виктор Григорович” №1, ет.1, ап.1.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите приложения и образци можете да изтеглите от прикачените по-долу файлове