Проведени обучения по резиланс

Проведени обучения по резиланс

В рамките на проект "Резиланс без граници бяха проведени първите въвеждащи обучения в София,Шумен, Плевен, Горна Оряховица, Стара Загора.

Обученията бяха насочени към представяне на подхода Резиланс и идентифициране на конкретните нужди и възможности за работа на местинте мултидисциплинарни екипи с подхода резиланс

Участниците в обученията бяха представители на Отделите за закрила на детето, Центрове за социални услуги, учители, представители на местинте комисии за борба с противообществените прояви