Проведе се трета среща на Съвета за подкрепа „Деца и правосъдие”

Проведе се трета среща на Съвета за подкрепа „Деца и правосъдие”
На 18.05.2015г. в София в х-л „Сити хотел София”, ул. „Стара планина” № 6 от 14.00 до 17.00 часа се проведе трета съвместна среща с всички партньори за отчитане на постигнатото и за договаряне на бъдещи действия по изпълнение на проектните дейности. Темата на настоящата среща бе „Напредък по прилагането на Директива 2012/29/ЕС” относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влиза в сила за България от ноември 2015г.

Срещата беше открита от д-р Надя Стойкова, която представи темата и целта на срещата и даде възможност на всички участници да се представят. Беше представен накратко проекта и дейностите по пилотиране на модел за индивидуална оценка и междусекторно взаимодействие с цел изпълнение на изискванията на Директивата в чл.22. Най-общо беше напомнено, че проектът цели подобряване на ситуацията на децата, жертви или свидетели на насилие, участници в правни процедури, чрез въвеждането на интегриран подход към детето, основан на индивидуална оценка на неговите специфични потребности.