Проведе се работна среща относно предотвратяване на постъпването на дете в институция в гр. Пазарджик

Проведе се работна среща относно предотвратяване на постъпването на дете в институция в гр. Пазарджик

На 28.04.2011г. от 11.30 часа в сградата на АГО към МБАЛ гр. Пазарджик се проведе работна среща, относно подписана процедура за координация и партньорство за предотвратяването постъпването на дете в институция.

 

На работната среща участие взеха социални работници от екипа по превенция на деца на ниво родилен дом – Доста Таслакова и Пенка Узунова към Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/, както и ръководител сектор „Услуги и подкрепа на детето" Елена Гивечева.

На срещата бяха поканени страните по споразумението – РО към МБАЛ гр. Пазарджик, Неонатология, Отдел "Закрила на детето"/О''ЗД''/ гр. Пазарджик и ДМСГД гр. Пазарджик.

На проведената ежегодна работна среща представителите на О"ЗД" запознаха участниците с изготвения доклад за броя на извършените консултации, подадени сигнали от екипа по превенция на ниво родилен дом от КСУДС към органа по закрила на детето, както и успешните превенции.