Проведе се лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случай

Проведе се лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случай

  На 22 Ноември 2010г. от 16 ч. в Център за обществена подкрепа в гр. София се проведе Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случай.

В нея взе участие екипът на Центъра, представители на: Отдел ,,Закрила на детето" от Дирекциите за социално подпомагане/ДСП/ в гр. София, Държавна агенциая за закрила на детето, Кризисен център в София, Дом за временно настаняване в кв."Красна поляна", неправителствени организации, педагогически съветници от столични училища. Разгледан беше случай на дете в риск, представен от ДСП „Оборище". Всеки от присъстващите специалисти изрази своето виждане по проблема с цел по- доброто му разрешаване  и предприемане на мерки в най-добрия интерес на детето.