Проведе се лаборатория в КСУДС - гр. Пазарджик 31.01.2011

Проведе се лаборатория в КСУДС - гр. Пазарджик 31.01.2011

На 27.01.2011г. от 14.00 часа в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик се проведе Лаборатория – „Какво искат да ни кажат девиантните юноши".

 

На Лабораторията участие взеха инспектор Детска педагогическа стая към РУП на МВР гр. Пазарджик, инспектор пробация от ОПС гр. Пазарджик, представител на Община Пазарджик – БМ „ОСДУ", както и социални работници от екипа на КСУДС гр. Пазарджик. На Лабораторията бе представен случай от практиката на КСУДС.