Проведе се лаборатория в КСУДС - гр. Пазарджик

Проведе се лаборатория в КСУДС - гр. Пазарджик

  На 17.06.2010г. в сградата на КСУДС гр. Пазарджик се проведе лаборатория, в която се представи случай на социален работник от КСУДС.

В лабораторията взеха участие неправителствени организации, представители на О"ЗД"-Пазарджик, инспектори към ДПС, представители на областна пробационна служба и социални работници от КСУДС- гр. Пазарджик. В лабораторията взе и участие председателят на управителният съвет на ИСДП доц. д-р Нели Петрова-Димитрова.