Проект „Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в систем

Проект „Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в систем

   

      Институт по социални дейности и практики в партньорство с УНИЦЕФ България и със сдружение „Дете и пространство” стартира проект „Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в системата за закрила на детето”. 

       Целта на проекта е да предложи и приложи цялостен подход за индивидуализирана оценка на потребностите на децата в конфликт със закона и в риск  (МК, ОЗД и СПИ). Разработена е методология за оценка на деца в конфликт със закона, на техните семейства на основата, на които ще се предложат промени в работата с всяко дете. Разработена е също методология, базирана на подхода на компетенциите, за оценка на персонала и предложения за неговото развитие и подкрепа. Обект на проучване ще бъде и организацията на работа в СПИ, за да се очертаят пътища за подобряване. Ще се направи обобщен анализ на резултатите от проучването на всеки отделен случай и резултатите ще се представят в доклади от изследването. Като един от основните продукти ще бъде предложение за нов модел на областно и местно ниво за работа с деца в конфликт със закона, препоръки за промяна на практиката и подобряване на услугите или въвеждане на нови такива, които да са съобразени с потребностите на децата.

         Работата стартира с представяне на методологията пред водещите институции на национално ниво – МТСП, АСП, ДАЗД, МОМН, ЦКБППМН и др., която се състоя на 08.01.2013 година.
   

        На 16.01.2013 г. се състоя работна среща в общината на гр. Сливен, в която взеха участие представители на местната власт от областите Сливен и Ямбол, представители на РИО на МОМН в двата града, представители на системата за закрила, полиция, МКБППМН, персонала на СПИ в гр. Стралджа и в Драгоданово, и др. На срещата беше представен проектът, методологията на изследването и организацията на работа.