Представяне на проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики”

Представяне на проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики”

 

Децата в конфликт със закона – повече въпроси, отколкото отговори?

На 09 юли, вторник, от 16:00 часа в Център за обществена подкрепа (ЦОП) – София беше представен проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики” на Институт по социални дейности и практики (ИСДП) в партньорство с Associazione di promozione sociale „Il Fiore del deserto” от Италия и  “Include Youth” от Северна Ирландия.

 

Според действащото българско законодателство оснвният инструмент за работа с деца в конфликт със закона са възпитателните мерки по ЗБППМН. Тяхната ефективност е предмет на много дискусии. Една от често прилаганите, например е настаняването на деца в социално-педагогически интернати (СПИ) и възпитателни училища-интернати (ВУИ) се определя като „възпитателна мярка”, но по своята същност носи характеристиките на наказателна процедура. По данни на ДАЗД за 2009 година, само от досиетата на от децата настанени в СПИ и ВУИ, е видно че 8,4% от тях са били жертви на някакъв вид престъпление и насилие. „В част от случаите децата се нуждаят от психологическа подкрепа или лечение, а не от настаняване в интернат. Практиката показва липса на проучване на индивидуалните случаи, липса на компетентност за такова проучване и „диагностициране” на истинските проблеми, които стоят зад девиантното поведение на децата”. По оценка на ДАЗД липсва и методика за корекционна и възпитателна работа, както и различни видове дейности, които да подпомогнат социалното включване на детето и да защитят неговия най-добър интерес. Най-често продължителността на престоя на децата в СПИ/ВУИ е от 2 до 3 години (съответно 39.7% и 38.24% за 2011 и 2012 година).

Именно в тази връзка, проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики” цели да допринесе за социалната интеграция на деца и младежи в конфликт със закона, чрез разработване и пилотиране на нови специализирани услуги и цялостен иновативен модел за подкрепа на деца и юноши и техните семейства. Моделът за работа и новите услуги ще бъдат разработени на базата на споделен опит на партньорските организации Associazione di promozione sociale „Il Fiore del deserto” и “Include Youth”, както и след проучване на практики от други европейски държави.

Надяваме се също така, проектът да съдейства за изпълнение на Пътна карта за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието на детето (2013 – 2014г). Сред основните цели на Пътната карта са  „въвеждането на алтернативни мерки, които да позволяват отговор на поведение в конфликт със закона без участие на системата за наказателно правосъдие, когато това е възможно”, както и разработването на „система от качествени и достъпни услуги в семейна среда и в общността, които са насочени към превенция, ранна интервенция и подкрепа на детето и семейството”.

Проектът стартира на 01.06.2013г. и приключва на 30.05.2015г.

Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ.