"Проблеми и предизвикателства пред организациите с не стопанска цел при предоставяне на социални услуги за деца и семейства"

ТЕМА

"Проблеми и предизвикателства пред организациите с не стопанска цел при предоставяне на социални услуги за деца и семейства"

 П Р О Г Р А М А

 

 

Младежка територия – ИМКА Габрово

10.30 – 11.00

Регистрация на участниците

11.00 – 11.15

Откриване на кръглата маса – представител на МТСП

11.15 – 11.30

Въведение–Нели Петрова - Димитрова, председател на УС на ИСДП: Цел на срещата и приемане на дневния ред; представяне на участниците

11.30 – 12.00

Представяне на реализирания на територията на Община Габрово проект на ИСДП , „Услуги в общността за деца и семейства”

12.00 – 13.00

Представяне на опита на НПО по предоставяне на социални услуги в общността и в институции

13.00 – 14.00

Обяд

14.00 – 15.30

Дискусия по проблемите:

Разкриване на алтернативни социални услуги – възможности за осигуряване на финансова устойчивост след приключване на проектното финансиране;

Гаранции за устойчивост на методологията на услугите при осигурена устойчивост на финансирането;

Управление и финансиране на услугите - делегирана държавна дейност; възможности за възлагане; съвместна дейност.

Проблеми във връзка с присъединяването на България към ЕС – използване на възможности по структурните фондове.

 

15.30 – 15.45

Кафе пауза

15.45 – 16.30

Изготвяне на становище за обща политика на НПО доставчици на социални услуги

16.30 – 17.00

Закриване на кръглата маса