ПРИЕТА Е ПЪТНА КАРТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ДЕТЕТО

ПРИЕТА Е ПЪТНА КАРТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ДЕТЕТО

Правителството  в оставка прие Пътна карта с мерки за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето. Концепцията беше приета през 2011 г. (повече за нея на http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2669&g=) с основна цел да реформира системата за правосъдие на деца и да създаде гаранции за съответствие на българското законодателство с международните стандарти в тази област.

 

В Пътната карта са предложени мерки в областта на наказателното правосъдие и на политиката за превенция и противодействие на поведението на децата, които са в конфликт със закона. Включени са и дейности, насочени към подобряване капацитета на съществуващите и въвеждането на нови услуги за превенция, ранна интервенция и подкрепа на детето и семейството.

Първата стратегическа цел в Пътната карта е укрепването на правното положение на детето като система от изчерпателно и ефективно предоставени права, предвидени в международните актове и споразумения, по които България е страна. В това отношение се предвиждат промени в законодателството (НК, НПК, Закона за МВР, Закона за правната помощ и др.), вкл. изготвянето на закон, който да създаде нова рамка за предотвратяване и противодействие на поведението на деца в конфликт със закона и да отмени действащия Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Втората стратегическа цел е намаляване броя и тежестта на престъпленията, извършвани от деца, включително рецидивните престъпления, и на престъпленията с пострадал дете. За изпълнението й правителството се води от разбирането, че новата политика в областта на правосъдието за деца в конфликт със закона изисква прилагането на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество за превенция на реалните рискове на средата, която създава условия за въвличане на децата в извършването на престъпления. Предлага се закриване на Централната и на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и въвеждане на механизъм за координирано взаимодействие и реакция при всеки случай по подобие на Координационния механизъм за взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие.

Третата цел е повишаване на ефективността на неказателните мерки за въздействие. Пътната карта препоръчва развиването на мрежа от услуги на местно ниво, към които да бъдат насочвани децата и техните семейства за превенция, консултиране и подкрепа. Услугите следва да бъдат планирани и допълнително развити въз основа на анализ на потребностите във всяка община и в областта като цяло. В Закона за социално подпомагане трябва да се предвидят нови услуги, насочени към децата в контакт със системата на наказателно правосъдие (вкл. за подкрепящо участие в наказателните производства, за рехабилитация и реинтеграция).

За реализирането на дейностите в Пътната карта, които са разписани с конкретни срокове и отговорни институции, се осигуряват средства от държавния бюджет и други източници като УНИЦЕФ, Българо-швейцарската програма за сътрудничество и оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Регионално развитие”.

Проектът на Пътна карта е разработен от междуведомствена група, консултиран е с НПО с дългогодишен опит и ангажираност към темата за защита и застъпничество за правата на децата и е публикувана за обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg.


Източник: http://www.government.bg