Приятелско към детето правосъдие!

Приятелско към детето правосъдие!

ПРИЯТЕЛСКО КЪМ ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕ

 

Само седмица след проведената Националната конференция “Чуй детето” на Институт по социални дейности и практики,  гр. София,  Мобилният екип за изслушване на деца – жертви или свидетели на престъпления получи  заявка от РУП – Несебър за изслушване на пет годишно дете пред съдия от Районен съд гр. Несебър по досъдебно производство. 

В изпълнение на заявката, на 9 юли, екип от експерти в КСУДС – Шумен,  проведоха работни срещи за уточняване на обстоятелствата по преписката, подготовка на детето и изслушване пред съдия съгласно методиката на Мобилния екип към ИСДП. В хода на работата по случая от страна на РУП – Несебър и РС бе получена необходимата подкрепа и пълно съдействие за изпълнение на задачата. След договорено междуинституционално взаимодействие, разпитът на детето се проведе с активното участие на експерта от Мобилния екип в кабинета на съдията, пред ограничен брой присъстващи, като разпита беше първи и проведен по процедура, съобразена с психиката на детето.

Всичко това показа, че няма процесуални пречки, за децата, въвлечени в съдебни процедури да се подготвят и изслушват по начин, който максимално запазва детската психика.

Щадящото за детето правосъдие е възможно при добро взаимодействие на отделните институции в изпълнение на мисията за най-добрия интерес на детето.