Представяне на опита в пилотните общини – София, Шумен, Пазарджик по Проект „Чуй детето”

Представяне на опита в пилотните общини – София, Шумен, Пазарджик по Проект „Чуй детето”

На 15 и 16 октомври 2009 г. в хотел «Легенди»-София, Институт по социални дейности и практики проведе заключителна кръгла маса на тема „Участието на деца, жертви или свидетели на престъпление в правни процедури".

 

На кръглата маса беше представен опита натрупан в пилотните общини – София, Шумен, Пазарджик при реализиране на проект „Чуй детето", посветен на специалните процедури за участие на деца в наказателното производство. Проектът е финансиран от Фондация ОУК.

Сред присъстващите бяха г-жа Даниела Машева – зам. министър на правосъдието, представители на ДАЗД, АСП, МТСП, МВР и неправителствени организации. Участие взеха представители на съд и прокуратура от пилотните градове. Представени бяха първите стъпки в използването на специализираните стаи за изслушване на деца.

В рамките на проект «Чуй детето» бяха разкрити три специализирани стаи за изслушване на деца жертви или свидетели на насилие. Създадени бяха работни групи от магистрати, полицаи, социални работници, които да изготвят предложения за промяна в НПК, които да гарантират спазването на най-добрия интерес на детето при участието му в наказателното производство. Благодарение на посещенията в Полша, семинарите, обученията и конференциите, проведени със съдействието на проекта и на Националния институт на правосъдието, беше повишен капацитетът на ключови групи професионалисти в пилотните общини за осъществяване на мултидисциплинарен и мултиинституционален подход при случаите на деца, жертви на насилие, както и за провеждане на изслушване, което намалява риска от повторно травмиране на детето и едновременно с това, позволява набирането на надеждна, за целите на правосъдието информация.

През последната проектна година проведохме информационни срещи-семинари във всички окръжни съдилища на България по проблемите на изслушването на деца на тема: „Специални процедури за участие на деца – съвременни практики в наказателното производство".

На заключителната кръгла маса се състоя премиерата на филма „Чуй детето".