Представител на ИСДП участва във форум относно детската бедност, организиран от Eurochild

Представител на ИСДП участва във форум относно детската бедност, организиран от Eurochild

На 23.06. в Брюксел се проведе Policy forum - Towards an EU recomendatuons on Child Povrety and Well-being, организиран от Еurochild във форума участваха Дани Колева от НМД и Нели Петрова от ИСДП.

Жулиен Ван- Геертсон (Julien Van Geertsom, President Integraton sociale, Lutte contre la pouvrete) представи някои аргументи за това, че белгийското президентство на ЕС постави като приоритет детската бедност.Лекторът представи данни, според които 1 на всеки 5 деца в ЕС живее в бедност, и 7 от 10 от тях живеят в бедност като възрастни, което показва колко тежки са последиците именно от детската бедност. Белгийското президентство извежда на преден план усилията срещу детската бедност, не само защото това е годината срещу бедността, и не защото в Белгия проблемът с детската бедност е актуален, а защото това е реален проблем за ЕС. Ние започнахме да поставяме този проблем от регионално на федерално и на национално ниво, националният план за действие, а сега и на европейско ниво.Особено важни и ефективни за справяне с детската бедност са универсалните помощи (детските надбавки например), както и универсалните услуги – здравни, образователни, социални и пр. и най-вече безплатно образование, училищна храна, учебници. Много важно е вниманието към родителите –заетост, услуги, подкрепа. На следващо място стоят проблемите със спазване на детските права свързани с участие и изслушване. Те разчитат на Еurochild и НПО да съдействат за формулирането на основните проблеми, ролята на обществения сектор и на техните възможни решения, ръководени от най-добрия интерес на детето. Надяват се унгарското президентство да продължи с този президент.

Детската бедност е оценка за детските права.

Мари-Ан Параскевас (Marie-Anne Paraskevas, Policy Officer Social inclusion, DG Employment, Social Affaires and inclusion.) представи въпроса за детската бедност в контекста на обсъжданията за новата стратегия на ЕС, отнасяща се за периода 2010- 2020, в която вероятно ключовите понятия ще са Изследване, Заетост, Обучение, Енергия, Намаляване на бедността. Амбциозна цел на стратегията е през 2020 г. да има 20 милиона по-малко бедни хора в страните от ЕС. Оценката ще се направи на базата на действащите индикатори за ЕС риск от бедност; материална депривация; бездомност и безработност. Често под социално изключване и бедност се разбира едно и също нещо. Важно е да има общо разбиране на европейско и на национално ниво, че бедността е повече от социалното изключване, че субсидиарността преди всичко е в компетенциите на държавите членки и че, заетостта е най-добрата борба с бедността. Детската бедност е увеличена през последните години, което ни изправя пред сериозни рискове. Комисията има ангажимент да дефинира проблемите, да развива програми за нови решения, а работа на държавите-членки е да намират специфичните решения. Еurochild и членовете на мрежата настояваха за важността на общи и смислени, ориентирани към резултати индикатори, достатъчно детайлни, за да не могат да бъдат манипулирани.