Покана за участие в Съвет на потребителите в ЦОП към ИСДП – гр.София

Покана за участие в Съвет на потребителите в ЦОП към ИСДП – гр.София

 

Съветът на потребители се провежда ежегодно в Центровете за обществена подкрепа на ИСДП. Форматът допринася за по-добра координация на усилията на различните участници в процеса на предоставяне на социални услуги.

 

Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие между отделните участници.

В съвета участват деца, ползващи или ползвали услугите на ЦОП, както и различни специалисти, предоставящи социални услуги.

Функциите на съвета са свързани с това да осигури и приобщи участието на широк кръг представители, пряко ангажирани с благосъстоянието на децата в дейността по предоставяне на социални услуги ; да служи като форма на отворен диалог между отделните участници в процеса по предоставяне на социални услуги в общността ; да осигури условия за изразяване на мнения, становища, предложения по отношение на развитието и ефекта от социалните услуги за деца, както и за обмен на информация; да създава подкрепяща мрежа за работата на центъра и за участието в живота на центъра.

 

Дата и час и място  на провеждане на съвета:

  • На 15.10.2014г. от 16.00ч.  ЦОП „Надежда”, ж.к.”Надежда”-1ч. ул.”С.Филаретов” № 23
  • На 31.10.2014г. от 16.00ч.  ЦОП „Славейков” зала № 10

 

Заповядайте! Ще Ви очакваме!