Обучение за обучители на приемни семейства в КСУДС в гр. Пазарджик

Обучение за обучители на приемни семейства в КСУДС в гр. Пазарджик

На 17 февруари 2011г. в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик се проведе обучение за обучители на приемни родители. Беше разгледан модула „ Приемна грижа за деца с увреждане".

Обучението е в рамките на програмата за обучение на Национален ресурсен център по приемна грижа. Обучител беше Соня Владимирова, участие в обучението взеха представители от различни институции, работещи в сферата на социалните услуги: Отдел ,,Закрила на детето"/ОЗД/ – гр. Пазарджик, Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – Лесичево, ЦОП – Панагюрище, ЦОП и Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ – Велинград, КСУДС – Пловдив и КСУДС – Пазарджик.

Обучението на обучители на кандидат - приемни семейства продължи на 22 февруари 2011 г. в модул „Пубертет и юношество" с обучител д-р Людмил Жупунов. Предвид нуждите на обучителите, работещи с приемни семейства, беше разгледана темата за „Развитие на детето от 0 до 3 год." с обучител Весела Банова – клиничен психолог, психоаналитик, преподавател в Нов Български Университет, председател на Групата на Фройдистко поле в България, член –кореспондент на Лаканянската Школа.