Обучение на тема: Насилието и неговите симптоми

Обучение на тема: Насилието и неговите симптоми

На 14.04.2011г. в сградата на КСУДС гр. Пазарджик се проведе обучение на тема: Насилието и неговите симптоми. Обучител бе Динка Колева – фамилен консултант. Участници в обучението бяха педагогическите съветници от училища на територията на гр. Пазарджик,

Отдел „Закрила на детето", както и социален работник от сектор „Услуги и подкрепа на семейството" Пенка Узунова.

Това обучение се изведе като необходимост от ежемесечните работни срещи с педагогическите съветници и желанието им към повишаване на професионалните им компетенции в пряката работа с деца. На проведеното обучение участниците бяха запознати с видовете насилие, както и изготвянето на оценка на риска при извършено насилие. На обучението бяха дискутирани видовете социални услуги предлагани в общността за жертвите на насилие и необходимостта от създаването на услуги за извършителите на насилие.

Във втората част на обучението бе направена интервизия на случай от практиката на КСУДС гр. Пазарджик. Накрая бяха дадени обратни връзки от участниците.