ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОРГАНИЗИРА СДРУЖЕНИЕ ИСДП в ШУМЕН

ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОРГАНИЗИРА СДРУЖЕНИЕ ИСДП в ШУМЕН

Доцент Нели Петрова – Председател на Управителния съвет на Сдружение Институт по социални дейности и практики проведе обучение по Оценка на кандидати за приемни родители.

На 17 и 18 февруари социални работници от Областния център по Приемна грижа в Шумен и от Отделите за закрила на детето от Общините Шумен, Нови пазар, Венец и Каолиново извеждаха основните принципи при работата по оценката, като един от важните етапи от управлението на социалната услуга.

Целта на специализирания модул бе специалистите да повишат знанията и уменията си за прилагане на новата методология в социалната работа с деца и семейства като се задълбочат познанията им и уменията им по отношение на професионалната оценка в социалната работа.Основните задачи на обучението бяха социалните работници да повишат познанията за същността, видовете и целта на оценката в социална работа и нейната специфика на приложение при кандидати за приемни родители; да повишат професионалните си умения за изработване на оценка и подготовка на доклад пред Комисията за детето, както и да развият нагласи за приемане на приемните родители като партньори и колеги, с които се споделят отговорностите за грижите за настанените деца.

Обучението се проведе в рамките на Проект „Разширяване на модела на Приемната грижа в България".