Обучение на обучители на тема „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище ” по проект REVIS

Обучение на обучители на тема „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище ”  по проект REVIS

Проектът REVIS стартира през януари 2021 г., след проучване проведено в страните участници в проекта. Въз основа на проучванията беше създадено ръководство за обучители и фасилитатори „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище ”, то бе разработено от Международен институт за правата и развитието на децата (IICRD) като част от учебната програма. По него бе проведено  Обучение на обучители (ToT), което се проведе от 14 юни на ICRD -25 -ти 2021 г., и имаше за цел да обучи участниците да използват учебната програма и наръчника. Обучението бе планирано като присъствено, но се трансформира в онлайн формат предвид епидемичните мерки.

Преди обучението беше създадена работна група от обучители от 4 -те страни по проекта (България, Хърватия, Румъния, Сърбия), в работната група участваха по двама обучители  от всеки партньор по проекта, както и други ангажирани с темата професионалисти. Участниците могат да се похвалят с богат професионален опит и познания, умения в различни области, свързани с темата на проекта, например в социалната сфера, закрила на детето и защита на уязвими деца и млади хора, педагогика, психология, водене на обучения, консултации, супервизия, фасилитиране на на дейности, координиране на проекти за превенция на насилието и защита на децата от всички форми на насилие, провеждане на изследвания свързани с насилие между  връстници и др. Експертизата на участниците, както и тяхната мотивация и откритост направиха възможен интензивния обмен на опит и знания и формираха работеща общност.

След обучение по създадената програма обучителите на обучители ще предадат знанията си на общо 80 фасилитатори в четирите страни по проекта и ще ги обучат за дейностите, които фасилитаторите ще водят с деца, за да развият техните умения и капацитет за идентифициране и намеса в случай на насилие от връстници.

Обучението на обучителите комбинира индивидуални и групови методи на обучение, с цел да подпомогне груповата работа, но и да даде възможност на участниците да обмислят критично собствения си опит и наблюдения върху насилието между деца в училищна възраст. Дейностите  са изградени и с цел да се вдъхнови промяна в училищните правила с цел превенция на насилието срещу деца, която да бъде подкрепена от училищните ръководства.

Конкретните цели на обучението бяха:

  • Професионалистите да ​​подобрят и осмислят знанията на специалистите във връзка с насилието между връстици в училищна среда;
  • Да се ​​запознаят с модулите от наръчника за обучиние;
  • Да се ​​развият умения за водене на обучителни групи и да придобият увереност в тях;
  • Да изградят общност, за да могат да се подкрепят взаимно в процеса на обучение.

По време на обучението се проведоха множество дискусии посветени на темата. Беше представено резюме на „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище “ от IICRD, а модулите на ръководството бяха обсъдени с оглед на различните дейности. След това обучителната програма беше финализирана от IICRD с оглед на обратната връзка и наблюденията. Учебната програма и инструментите ще т бъдат контекстуализирани за обучението на фасилитаторите във всяка страна (според възрастта на децата, размера на групата, пола на децата и др.).

Ръководството ще бъде достъпно на български, хърватски, румънски, сръбски.

Проектът е съфинансиран от Програмата за правата, равенството и гражданството на Европейския съюз (2014-2020 г.)