Обществена дискусия в Пазарджик по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст

Обществена дискусия в Пазарджик по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст

На 17.02.2009 г. в Пленарна зала на Община Пазарджик се проведе кръгла маса по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст, по Проект с Договор за безвъзмездна финансова помощ

с № BG051PO001/07/4.2-01/578, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", към МОН, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В дискусията взеха участие г-н Велков - зам. кмет „Хуманитарна политика", г-жа Мариана Банчева - гл. експерт, Отдел "Образователна среда" към МОН, доц. Нели Петрова-Димитрова - Председател на УС на ИСДП, директори на училища, ОЗД - Пазарджик и др. Акцентът на събитието беше насочен към обсъждане отговорностите и задълженията на всяка една иституция, която работи в тази насока и нуждата от ефективно работещ ясен механизъм на взаимодействие между всички ангажирани по проблема страни