Новини от ЦОП София 15-16.04

Новини от ЦОП София 15-16.04

На 15-16.04 ръководителят на Центъра взе участие в работна среща на ангажираните в социални услуги доставчици и ОЗД на тема: „Работа с деца с противообществени прояви".

Домакин на срещата беше КСУДС- Търговище. На срещата се дискутира понятието „противообществена проява", главните причини за настаняване на клиенти в Центрове за спешен прием, алтернативни форми за работа с противонарушители и предложения за създаване на общи критерии за работата с противонарушители.

На 15 април, отбора на ателие „Футбол" взе участие на Деветия национален шампионат за деца в неравностойно положение „Спортът достъпен за всички деца", където децата се справиха блестящо.