Новини от седмицата в Комплекса в Пазарджик

Новини от седмицата в Комплекса в Пазарджик

На 05.10.2009г. в София се проведе работна среща на фондация „За нашите деца" по проект „Защитени деца в сигурна семейна среда".

Основни участници в проекта са представители на услуги и отделите за закрила на детето, където се обслужват целевите групи на проекта – ЦОП, Звена „Майка и бебе" и Кризисни центрове с настаняване на деца с родители. Участие от КСУДС – Пазарджик взе ръководител сектор „Услуги и подкрепа на семейството".

Тази седмица стартираха групите за оказване на методическа подкрепа на учители от VII ОУ „Христо Ботев", II ОУ „Стефан Захариев" и СОУ „Георги Брегов" – гр. Пазарджик по проект на МОН – „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор № BG051PO001/07/4.2-01/578,реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 08 и 09. 10. 2009г. в гр. Стара Загора се проведе работна среща на тема „По пътя на промяната – развиване на услугата приемна грижа в Стара Загора". Партньори са сдружение „Самаряни". В срещата взеха участие социални работници от КСУДС – гр. Пазарджик.

И през изминалата седмица продължи мобилната социална работа, с цел популяризирането на кампанията „Приемна грижа" и набирането на родители за професионалната приемна грижа.

През тази седмица в КСУДС се проведоха две мултидисциплинарни срещи между социални работници от комплекса и О"ЗД" – гр. Пазарджик във връзка с изтичане срока на предоставената социална услуга към Комплекса.

През седмицата стартира още една група по „Училищна подкрепа" и „Социални умения" по проект на МОТ в с. Черногорово, общ. Пазарджик.