Новини от КСУДС - Пазарджик 23.04.2009

Новини от КСУДС - Пазарджик 23.04.2009

През м. февруари 2009г. се проведе работна среща между Областна пробационна служба и Комплекса за социални услуги гр. Пазарджик.

Поводът за срещата беше обсъждане на взаимодействието между двете институции по проекта на Международната организация по труда, свързан с полагането на неправомерен детски труд.На срещата присъстваха доц. Нели Петрова – Димитрова и Димитър Кацов от ИСДП гр. София.

През м. февруари стартира трупа по „Училищна подкрепа" и ателие „Компютри" за деца, настанени в Кризисен център Пазарджик.

На 11.02.2009г. стартира група по „Училищна подкрепа" в с. Черногорово. Групата е изнесена в НУ „Св. Св. Кирил и Методий", като в нея участват 15 деца от 1 до 4 клас. Извънучилищните занятия се провеждат веднъж седмично след учебните часове.

През м. март стартира ателие по интереси в Прогимназия „Асен Златаров" с. Черноговоро. Участниците в ателието са 11 деца от 5 и 6 клас. Занятията се провеждат веднъж седмично, с цел повишаване мотивацията на децата, свързана с учебната дейност.

През м. март стартираха две нови изнесени групи в ОУ „Отец Паисий" с. Огняново. Участниците са на възраст между 9 и 13 години. Занятията се провеждат веднъж седмично след учебните часове. Децата бяха насочени от Директора на училището. В групата по „Училищна подкрепа" са включени 14 деца, а в ателието по интереси – 10.

На 14.03.2009г. се проведе работна среща във ВУИ „Ангел Узунов" гр. Ракитово. На срещата присъстваха пробационен инспектор от Велитград Величка Иванова, пробационен инспектор Тихомир Купенов от гр. Пазарджик, директора на ВУИ – г-н Янушев, Анатаска Мунджийска, Анета Маринова и Стайко Навущанов от КСУДС Пазарджик. Целта на срещата беше договаряне на група за социални умения и професионално ориентиране на младежи осъдени на пробация. Групата стартира на 16.04.2009г. като участници са 10 младежи, настанени във ВУИ. Те са насочени от Областна пробационна служба за включване в групови програми. Работните сесии се провеждат на територията на ВУИ Ракитово, един път седмично.

През периода февруари – март 2009г. КСУДС организира и проведе 5 информационни срещи за младежи от училищата на територията на гр. Пазарджик по темите „Агресия" и „Трафик на хора". Тези срещи се провеждат в сградата на Комплекса, като общият брой на включилите се ученици е 78.

На 11.02.2009г. се проведе работна среща между КСУДС гр. Пазарджик /сектор Услуги и подкрепа на семейството/ и Община Пазарджик – сектор РМЕГ. Целта на срещата беше изграждане на сътрудничество между двете звена за стартиране на групи по „Семейно планиране" в ромската общност. На срещата се взеха следните решения:

1. Групите за бъдат провеждани на територията на квартал „Изток", като Общината съдейства за осигуряване на зала и осъществяване на сбирките;

2. За сформиране на групите ще бъдат потърсени директорите на училищата „Св. Св. Кирил и Методий" и СОУ „Димитър Гачев". Това са училища, в които предимно учат деца от ромски произход и висок процент отпадащи ученици, поради особеностите на етноса.

3. Да бъде потърсено съдействие от РИО-Пазарджик за сформиране на тези групи.

На 17.02.2009г. се проведе среща с г-жа Бойка Маринска – Директор на РИО, която ни съдейства за връзка с училищата.

На 16.04.2009г. стартира група „Семейно планиране" в ромската общност. Работните сесии се провеждат един тъп седмично в зала към училище „Св. Св. Кирил и Методий" в ромския квартал „Изток". В груповата програма са включени 10 деца от 7 клас към училището.