Новини от КСУДС Пазраджик

Новини от КСУДС Пазраджик

През изминалата седмица се състоя последната сесия от базовото обучение за доброволни приемни родители. Обучението се проведе в рамките на месец юли до месец септември 2009г. в КСУДС – гр. Пазарджик.

Предстои да бъде изготвен доклад, който ще бъде предоставен на съответния отдел „Закрила на детето", насочил кандидата за обучение.

На 04. 09. 2009г. се проведе работна среща с директора на Дирекция „Социално подпомагане" и Началник О"ЗД", на която беше обсъдена кампанията „Приемна грижа". Д"СП" и О"ЗД" ще вземат участие в мобилната социална работа и в пресконференция на 24. 09. 2009г.

На 08. 09. 2009г. се проведоха две срещи с директора на ДМСГД – гр. Пазарджик и директора на Центъра за настаняване от семеен тип – гр. Пазарджик за партньорство в кампанията „Приемна грижа". Те ще се включат с творчество на децата и провеждане на изложба на 19.10.2009г. ЦНСТ се включва и в мобилната социална работа, чрез раздаване на брошури.

Ръководител сектор „Услуги и подкрепа на семейството" и социален работник от сектора информираха три семейства за услугата „Приемна грижа" и едно семейство за осиновяване.

Проведе се среща между директора на КСУДС – гр. Пазарджик и директора на ПУИ „Иван Вазов" във връзка със записването на клиент на Комплекса в учебното заведение.

През тази седмица по проект на МОТ „Изграждане на система за наблюдение на детския труд в България" бяха отпуснати средства за закупуване на дрехи и учебни пособия на дете, при което съществува висок риск за трайно отпадане от училищната система. Един от факторите за високия риск от отпадането е именно упражняване на детския труд, неподходящ за възрастта и възможностите на детето.

През изминалата седмица приключиха ателиетата по „Социални умения" и „Приложно изкуство" по проект на МОН с договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578, в с. Драгор, общ. Пазарджик.

Приключи и групата по „Училищна подкрепа" с децата от ЦНСТ – гр. Пазарджик и групата по „Училищна подкрепа" с деца, клиенти на Комплекса и деца, подали доброволно молби за участие.

Проведе се мултидисциплинарна среща между КСУДС и О"ЗД" – гр. Пазарджик по случай на дете, с което се работи по посока превенция на отпадане от училище. Целта на срещата беше преразглеждане на плана за ползване на социалните услуги и планиране на последваща среща.