Новини от изминалата седмица в КСУДС Пазарджик 19.10.2009

Новини от изминалата седмица в КСУДС Пазарджик 19.10.2009

През изминалата седмица стартира още една група по „Училищна подкрепа" и „Социални умения" по проект на МОТ в с.Главиница, общ. Пазарджик.

По същият проект продължават да се реализират групите по Училищна подкрепа и социални умения в с. Черногорово и с. Огняново.

В периода 12 - 16 октомври се проведоха срещи за оказване на консултации и подкрепа на учители от 7 ОУ „Христо Ботев", 2 ОУ „Стефан Захариев" и СОУ „Георги Брегов" – гр. Пазарджик по проект на МОН – „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор № BG051PO001/07/4.2-01/578.

И през изминалата седмица продължи мобилната социална работа с цел популяризирането на кампанията „Приемна грижа" и набирането на приемни семейства в рамките на протичащата кампания.

Директора на КСУДС гр. Пазарджик – Яна Станева даде интервю за Радио „Пазарджик" и Радио "Фокус" относно Кампанията, която се провежда в Комплекса по „Приемна грижа". Също така ръководител сектор „Услуги и подкрепа на семейството" Мартина Петкова – Иванова даде интервю, относно кампанията по Приемна грижа в сутрешния блок на радио Пазарджик.

На 15.10.2009г. Директора на КСУДС гр. Пазарджик и социален работник от Комплекса взеха участие в тематично предаване в телевизия „Телекабел", относно настоящата кампания по Приемна грижа в КСУДС.

На 14.10.2009г. се проведоха две информационни срещи с ученици от средните училища на гр. Пазарджик, на тема „Агресията". Участие в информационните срещи взеха 81 ученика. Срещите бяха проведени в сградата на КСУДС гр. Пазарджик.

На 15.10.2009г. се проведе среща с Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Пазарджик. Целта на проведената среща е набиране на участници за стартиране на група по „Семейно планиране" в ромската общност.

На 15.10.2009г. се проведе среща на мултидисциплинарния екип във връзка с проект на МОТ, относно програма „Изграждане на система за наблюдение на детския труд в България".

На 16.10.2009 г. в Център „Спешен прием" към КСУДС беше настанена майка с трите й деца с полицейска закрила.

На 17.10.2009г. се проведе информационна среща в Евангелистката църква на гр. Пазарджик. Целта на срещата е популяризиране на услугата „Приемна грижа" и набирането на приемни семейства в община Пазарджик.

Предстоящи събития в КСУДС гр. Пазарджик:

На 20.10.2009г. предстои да бъдат изложени рисунки на децата от ДМСГД гр. Пазарджик и ДЦНСТ гр. Пазарджик, във връзка с настоящата кампания по Приемна грижа. Рисунките на децата ще бъдат изложени във фоайето на Община Пазарджик.

На 23.10.2009г. с концерт и в присъствието на официални гости в сградата на КСУДС гр. Пазарджик ще приключи кампанията по „Приемна грижа" в гр. Пазарджик.