Новини по темата

Новини по темата

Проектът „Разширяване на модела на приемна грижа в България" беше представен официално пред представители на партньорски организации и журналисти от Шумен.

Проектът се реализира съвместно от Института по социални дейности и практики и Международна социална служба – България. Проектът е двегодишен и се финансира от УНИЦЕФ.

Дейностите в рамките на проекта имат за цел да подкрепят процеса на деинституционализация на грижите за деца чрез развитие на социалната услуга „приемна грижа" в осем области на страната. Посредством предотвратяване на институционализацията на деца в риск и осигуряване на сигурна и безопасна среда за отглеждането им се цели повишаване благосъстоянието на децата в България.

В рамките на проекта ще бъдат изградени Регионални агенции по приемна грижа в Шумен и още седем области в страната - Велико Търново, Габрово, Перник, Смолян, София-град, София област, Търговище. Координирането на дейностите на ниво област ще даде тласък на усилията за въвеждането на социалната услуга „приемна грижа", която към момента се реализират под формата на изолирани практики.

Всяка регионална агенция ще има експертен екип от обучители, супервизори и консултанти по социална работа и правно консултиране.

В Област Шумен ще бъде сформиран Съвет по управление на проекта, който ще включва всички заинтересовани страни при предоставянето на услугата „приемна грижа".

Регионалната агенция по приемна грижа ще бъде изградена към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.