Национална Конференция „Чуй детето” 27-28 юни 2013г. София

Национална Конференция „Чуй детето”  27-28 юни 2013г. София

 

 

 

На 27 юни от 13:00 часа в Резиденция Бояна се проведе национална конференция „Чуй детето” на Институт по социални дейности и практики. Приветствие към участниците в конференцията отправиха представители на ДАЗД, АСП и Омбудсмана на Републиката. Гости на конференцията  бяха съдии, прокурори, представители на Националното Училище за Правна Закрила на младежта към Министерство на Правосъдието на Франция, на общини и областни дирекции на МВР, на регионалните дирекции за социално подпомагане и отделите за закрила на детето, както и на неправителствени организации. 

 

Целта на конференцията бе да се направи анализ на промяната в практиките на участие на деца в правни процедури, когато те са жертви или свидетели на престъпления. Доц. Нели Петрова-Димитрова представи пилотираната в няколко района на страната практика на приятелско към детето правосъдие. Изложени бяха резултати от изследване „Участие на деца, жертви или свидетели на престъпления, в правни процедури. Анализ на промяната”, относно тенденциите и развитието на политиката за дружелюбното към децата правосъдие за последните шест години. Данните от пилотните градове показват, че има сериозно намаляване на времето от сигнала до първия разпит. В 66% от случаите на насилие над деца са достигнали до прокурор в рамките на една седмица. Разбира се, не бива да се подминават и данните, които показват, че все още не малка част от случаите са в период на полицейска проверка твърде дълго, което вероятно означава немалък брой изслушвания на детето през този период, които нямат процесуална стойност. На фона на общото намаляване на времето на предварителната проверка и стартиране на досъдебно производство, прави впечатление фактът на изключване на системата за закрила от тези процеси, което e тревожно. На този етап специализираните помещения – „синя стая” най-често се ползват при случаи на сексуално насилие над деца, но те са подходящи и за изслушвания по граждански дела, медиирани срещи.

 

След излъчването на филм „Приятелско към детето правосъдие” илюстриращ добрaта практика в пилотните градове бе проведен Форум-дебат с участието на представители на различни институции и различни позиции.

 

Сърцевината на дебата беше дали новите практики, макар и в съответствие с международните стандарти, са законни” за нашето правосъдие.

 

Г-н Димитър Бозаджиев, съдия от окръжен съд Пазарджик, изрази мнение, че българското законодателство дава достатъчно възможности за едно легално” прилагане на новите практики. Той заяви, че дружелюбни към детето процедури при изслушването/разпита могат да се прилагат и в действащотозаконодателство, но зависят от субективната воля и желание на институциите. Г-жа Даниела Машева от ВКП потвърди ангажимента на създадената работна група от държавни институции в най-скоро време да се разпишат координационен механизъм и методически указания за въвеждане на новата практика на изслушване на деца, участници в правни процедури. Представители на МВР изтъкнаха, че в структурите на полицията има подготвени кадри за работа с деца и изказаха одобрение за новите специализирани помещения за разпити. Беше изразено съмнение, че изслушванията на деца-жертви могат да се сведат до едно, тъй като от момента на подаване на сигнала в полицията до уведомяването на прокуратурата трябва да се проведе поне един уточняващ разговор/беседа с детето. МВР служителите се съгласиха, черазпитът на детето с помощта на специално подготвен експерт, който не води разпита, а го улеснява, установявайки контакт на доверие и сигурност, като съобразява въпросите с възрастовото развитие, е добра практика. Въпреки това бе изтъкнато, че специалистите, обучени за работа с деца, нямат умения да разследват, за да се стигне до извършителя и в този смисъл е необходима помощта на полицейския служител.

 

Представяне на практиката за разпит на деца във Франция, по-конкретно практиката на т.нар. Медико-правните Отделения, направи г-жа Орели Пети от Националното Училище за Правна Закрила. Тези специализирани  помещения за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления във Франция са  резултат от сътрудничество между френските системи на Здравеопазване и Правосъдие на местно ниво /ниво Департамент/ чрез изработването на Протоколи за сътрудничество, които определят условията за предоставяне на медицинска и правна помощ. Част от дискусията се оформи върху наблюдението, че изборът на място за разполагане на Отделенията, а именно болниците, се основава на същите предпоставки, на базата на които ИСДП ориентира своя избор за изграждане на „синя стая”, а именно: дружелюбна и нестигматизираща обстановка, присъствие на мултидисциплинарни екипи от специалисти, достъп до допълнителни услуги в зависимост от нуждите на детето.

 

Във вторият ден на конференцията Г-н Жан-Батист Сера от Националното Училище за Правна Закрила запозна присъстващите със системата за закрила на детето във Франция– законова рамка, институции и практики за работа с деца в риск и деца извършители на престъпления. По-късно през деня организаторите представиха филм „Доброто отношение в училище”, както и част от работата на ИСДП за добри практики на интегриран подход към детето, жертва на насилие и превенция на агресията чрез насърчаване на детското участие. Интегрираният подход за подкрепа на жертвата и цялото семейство, в което е извършено насилие се основава на оценка, фокусирана върху нуждата на детето от подкрепа, както и върху специфичните му характеристики като участник в правни процедури. Освен с детето, ИСДП работи и с групови програми за родители, извършили насилие. В този контекст бяха представени 3 пакета от услуги: услуги за подкрепа на детето; услуги за приятелско към детето правосъдие и услуги за подкрепа на семейството. Предстои издаването на наръчник с подробно описание на 3-те пакета услуги. Беше поставен въпроса относно нуждата от механизъм за смесено финансиране на дружелюбното за детето правосъдие и съпътстващите услуги, тъй като до този момент то е чрез отделни проекти.

 

Всички участници в конференцията се обединиха около разбирането, че изграждането и използването наспециализираните помещения - "синя стая", въвеждането на мултидисциплинарен и мултиинституционален подход, както и подготовката на специалистите, ангажирани в разследването, досъдебното и съдебно производство, закрилата на правата на детето, са ключови условия за развитието на приятелско към детето правосъдие

 

 

Изследване: „Участие на деца, жертви или свидетели на престъпления, в правни процедури. Анализ на промяната”