Публичен избор за преводачески услуги

Публичен избор за  преводачески услуги

Местоположение: България

Обект на процедурата: Извършване на специализирани устни и писмени преводи за нуждите на ИСДП в периода 01.06.2021-01.06.2023

Продължителност:  2 години

Очакван обхват на преводите: 1180 преводачески страници и 34 работни дни устен превод (симултанен или консекутивен, според необходимостта) от английски, френски или руски на български и от български на английски, френски или руски езици. Възможно е устният превод да се извършва и през он-лайн платформи тип Зум.

Основание за заданието: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ” ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЛУЧЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, чл. 6, ал. 1, т. 3 „публичен избор”

Дата на публикуване: 18.05.2021 г.