МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕЖКИТЕ ФОРМИ НА ДЕТСКИ ТРУД В КУСДС - ШУМЕН

МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕЖКИТЕ ФОРМИ НА ДЕТСКИ ТРУД В КУСДС - ШУМЕН

На 4 ноември в Шумен пристигна Стефан Жане за извършване на оценка на ефективността на проекта „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детски труд в България".

Проекта стартира на 22.01.09 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен и се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България.

По време на престоя си швейцарският независим експерт се срещна с организационния екип на Комплекса за социални услуги. Важна част от мониторинга беше срещата на Стефан Жане с част от децата, които получават подкрепа по Проекта и с техните родители.

Програмата на независимият експерт продължи с работна среща, на която бяха поканени партньорите, които подкрепиха реализирането на дейностите по Проекта. Представители на Отдел «Закрила на детето», Детска педагогическа стая, педагогически съветници от партниращите ни училища и социални работници от Комплекса.споделиха постигнатите резултати, удовлетворението от екипната работа и трудностите, които срещнаха при директната работа с децата и техните родители.

На 05 ноември в София се проведе среща с представители на ДАЗД, АСП, ГИТ, МТСП и други партньори по проекта от първата и втората фаза на изпълнението му. По време на срещата бяха обсъдени трудностите и предизвикателствата, които бяха срещнати при реализирането на проекта, както и бяха очертани насоките, в които трябва да продължи съвместната работа на институциите за успешното справяне с проблема на децата, въвлечени в тежки форми на детски труд.