Матариали по проект ФОКУС

Матариали по проект ФОКУС

Проект FOCUS (2020-2022) е финансиран от Европейския съюз проект, който  има за цел да насърчава и подкрепя прилагането на правните задължение на ЕС  за провеждане на индивидуална оценка на нуждите и обстоятелствата на деца, въвлечени в наказателни производтсва като жертви, извършители или заподозрени. Тези задължения са част от три директиви на ЕС, касаещи борбата с сексуалното насилие и сексуалната експлоатация, правата на жертите на престъпления и процесуалните гаранции  в зависимост от тяхното транспониране, понякога частично в националмното законодателство.

Kрайната цел на проекта е да подкрепи правосъдието, насочено към детето, и да гарантира, че децата в контакт със закона, като жертви и като нарушители, получават индивидуални грижи и имат достъп до персонализирана подкрепа и отговор, включително чрез процеси на възстановително правосъдие. Партньорите на ФОКУС виждат прилагането на всеобхватен и мултидисциплинарен процес на индивидуална оценка като вход към правосъдието, насочено към детето. Фокусът е насочен по-специално към:

 1. Да избради систематични практики за индивидуална оценка с по-често приложение при деца, участващи в наказателни производства.

 2. Да надгради знанията, капацитета и уменията на професионалистите в младежкото правосъдие относно стандартите, инструментите, процедурите и процесите при използването на мултидисциплинарна индивидуална оценка с деца в наказателното производство.

 3. Да изгради знанията и капацитета на децата относно техните права в системата на наказателното правосъдие и овластяване на децата да бъдат агенти на промяната и застъпници за правосъдие, насочено към детето.

 

Проектът фасилитира ученето чрез международен взаимен обмен на практики между петте целеви страни: България, Гърция, Сърбия, Румъния и Холандия. Партньорите на FOCUS идентифицираха пропуски между теорията и практиката при прилагането на индивидуални практики за оценяване, пропуски, които бяха преодолени чрез предоставяне на професионалистите на нови практически инструменти и ресурси за прилагане и систематизиране на процеса и практиката на индивидуална оценка в техните страни.

Основните разработени инструменти и ресурси на FOCUS са:

 1. Стандартите FOCUS: предоставят ръководни принципи за извършване на индивидуални оценки за деца, участващи в наказателни производства, включително зачитане на Хартата на основните права и Конвенцията на ООН за правата на детето (инструмент)

 2. Инструментът за саморефлексия на стандартите FOCUS: придружава стандартите FOCUS и подпомага заинтересованите страни и професионалистите в осмислянето на това как стандартите се прилагат или могат да бъдат прилагани по-добре в тяхната практика или в техните национални системи (инструмент).

 3. Инструментът за проучване FOCUS: помага на заинтересованите страни да преразгледат състоянието на развитието на индивидуалните процеси на оценка (инструмент)

 4. Референтната таблица FOCUS за напредък помага на заинтересованите страни да идентифицират действия за постигане на подобрения (инструмент)

 5. Инструментът за пилотно планиране FOCUS: помага на заинтересованите страни да планират пилотни дейности за подобряване на индивидуалните процеси на оценка (инструмент)

 6. Резюме на изследване в Европа на FOCUS за индивидуална оценка с деца (ресурси)

 7. Международни стандарти по правата на човека, приложими към индивидуалните практики за оценка (ресурси)

 8. Въпроси и отговори за индивидуална оценка – портал към правосъдие, насочено към детето: ключови концепции и често задавани въпроси (ресурси).