Магистрати и социални работници заедно споделят практики по изслушване на деца

Магистрати и социални работници заедно споделят практики по изслушване на деца

Екипът от специалисти по изслушване на деца – жертви и свидетели на насилие от КСУДС Шумен участва в работна среща на 6 и 7 юли 2011г. в град Казанлък. Срещата се организира от Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики"

– София по Проект „Чуй детето" 2.

Магистрати и социални работници, като партньори в целия процес на подготовка и изслушване на децата от градовете Шумен, Пазарджик и София споделиха практики по щадящо изслушване на деца – жертви на насилие в трите пилотни града, в които през 2008 и 2009 година Сдружение ИСДП, разкри специализираните – „Сини стаи".

От град Шумен в срещата участваха – Председателя на Окръжен съд – Нели Батанова, Тодор Тодоров – съдия от Районен съд Шумен, Сребрин Станчев – Главен дознател към ОБП Шумен, Милена Петкова – инспектор Детска педагогическа стая към ОДП Шумен и директора на КСУДС Шумен.

Заедно участниците разработиха единни подходи и предложения за подобряване и уеднаквяване на практиките за щадящо изслушване на децата. Доцент Нели Петрова и д-р Надя Стойкова от ИСДП представиха за обсъждане и предстоящите дейности по проекта на национално ниво. Предстои партньорите съвместно да изготвят местни програми за дейности до края на 2011 година, с които да повишат обществената чувствителност по защитата на децата жертви на насилие, да надграждат в институционалното взаимодействие и да специализират подготовката на прокурори, съдии, разследващи полицаи и социални работници.