Лаборатория за обсъждане на случай

Лаборатория за обсъждане на случай

     На 23.02.2012г. в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства се проведе лаборатория, на която беше представен случай на 15 годишно момиче, ползващо социални услуги към КСУДС.

Момичето е непълнолетна майка, влязла в съжителство на 14г. с пълнолетно лице от ромски произход. Случаят беше представен от социален работник на КСУДС. На лабораторията присъстваха представители на институции в града, които работят с проблемите на малолетни и непълнолетни и които изказаха своите хипотези във връзка с развитието на представения случай.