Кратък отчет за дейността на Институт по социални дейности и практики за 2009г.

Кратък отчет за дейността на Институт по социални дейности и практики за 2009г.

На 18.05.2010г. се състоя Годишно отчетно събрание на членовете на Управителния съвет на Сдружение,,Институт по социални дейности и практики''. Направи се отчет на дейността на института за 2009г.

Прелагаме Ви да видите част от отчетния доклад. За повече информация вижте в отчетни доклади - резюме.

През 2009 година Сдружението продължи да развива и разширява социалните услуги в Комплексите за социални услуги за деца и семейства в градовете Пазарджик и Шумен, като доставчик на услуги за деца и семейства. Удовлетвореност в дейността по предоставяне на услуги през годината получихме след спечелен конкурс пред Столична Община за предоставяне и управление на социалните услуги в Центъра за обществена подкрепа гр. София, който през март 2007 година Сдружение „Институт по социални дейности и практики" изгради по Проект „Друго пространство за децата от дома". Сдружението положи много усилия за сформиране и специализиране на екипа, в резултат на което за шестмесечния период, социалните услуги намериха много добър прием, не само за децата от Дома за деца „П.Р. Славейков", но и сред общността в столицата.

В трите Центъра за обществена подкрепа в градовете Шумен, Пазарджик и София подкрепа получиха 1033 деца и родители, които са с 20% повече от клиентите през 2008 година. Над 550 деца и възрастни са насочени за училищна подкрепа и придружаване, за превенция на асоциално поведение, повишаване на родителски капацитет с направление и заповеди от Отделите за закрила на детето и ползваха услугите КСУДС и ЦОП. Доброволни клиенти са 483 – деца и родители, подкрепени в различни групови програми.

Центровете за Спешен прием в Шумен и Пазарджик продължиха активната си работа за подкрепа на деца в риск, без държавно финансиране в рамките на собствения ресурс и гъвкаво ползване на финансовите ресурси от другите дейности. Основни ползватели на услугата бяха деца жертви на насилие -74 деца. Някои от тях бяха придружени от майки, жертви на домашно насилие. Специалисти от Сдружението осъществиха специализирана подкрепа и подготовка на 15 деца.

В градовете Шумен и Пазарджик се сформираха мултидисциплинарни екипи за работа по превенция на детския труд и просията на деца.Директна подкрепа – закупуване на ученически пособия и дрехи - се направи на 185 деца, при които предотвратихме отпадане от образователната система. През 2009 година в страната има 270 утвърдени приемни семейства, с 50 от които работят специалистите на ИСДП. Общо 87 са потребителите на социалната услуга приемна грижа, участвали в специализирано модулно обучение, в групи за самопомощ и подкрепени в процеса на отглеждане на деца.

През 2009 година ДАЗД извърши проверка в КСУДС Шумен относно, спазване на стандартите за социални услуги за деца. Заключенията в Доклада обобщават: «качеството на предоставените социални услуги са на високо професионално ниво». Същата оценка получихме и през 2008 година след проверка на социалните услуги в КСУДС Пазарджик.

Допълнително финансиране за социалните услуги в градовете Шумен, Пазарджик и София на обща стойност 153 074 лв. от реализираните проекти, чрез които осигурихме:

За ЦОП – София – 59 186 лв.

За КСУДС - Пазарджик – 15 054 лв.

За КСУДС Шумен - 78 834лв.