КОНКУРС за неправителствени организации, работещи в областта на социалните услуги в Ловеч, Плевен и Разград

КОНКУРС за неправителствени организации, работещи в областта на социалните услуги в Ловеч, Плевен и Разград

Проект "Иновационни социални практики за деца и семейства в Централна и Северна България"

 


Основната цел на проекта е изграждане на професионален капацитет в седем областни градове в Централна Северна България за предоставяне на социални услуги за деца и семейства от местни доставчици, като работят за промяна на нагласите на техните общности по отношение на насилието, както и за ефективно въздействие върху либерализирането социалната политика на национално ниво. (за повече информация по проекта виж в Проекти на интернет страницата на ИСДП www.sapibg.org)


Общи условия на конкурса
Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да участват неправителствени организации или неформални групи, които имат ясна визия за превръщането им в професионални организации в социалната сфера. Организациите трябва да имат амбицията и организационен профил в социалната работа с деца и семейства. Важно е организациите да имат желание и споделена обща представа за развитието си като доставчици на социални услуги в тяхната общност.

Как да кандидатстваме?

Организациите от градовете Разград, Плевен и Ловеч е необходимо до 6 март 2006 да заявят своето желание за участие в конкурса, чрез писмо до ИСДП. Необходимо е организацията освен писмото за участие да представи и следните документи:

Писмо за заявяване на интерес за участие в конкурса;
Съдебна регистрация ако има такава. В случай, че кандидатстват нерегистрирани групи е необходимо да има Учредителен протокол на гражданската група с основните цели и дейности, които си поставя инициативната група. Учредителният протокол и подписите на учредителите е необходимо да бъдат заверен пред нотариус.
Описание на извършените проекти на организацията.
Снимков материал, брошури и препоръчителни писма
Какво ще следва след това?

По двама представители от одобрените организации ще бъдат поканени в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен. На тази работна среща ще се представи цялостния проект, както и формуляра за изготвяне на концепцията с която организацията ще кандидатства. Срещата ще се проведе на 9 март 2006 в Шумен. Целта на срещата е да се видят социалните услуги които се извършват в Комплекса и най-вече да се подготвят кандидатите за успешно кандидатстване с концепциите си пред ИСДП.

Кога да представим концепцията за развитието на социалните услуги в нашата община?

Концепцията е необходимо да се разработи да бъде представена до 17.00 часа на 3 април 2006 година в офиса на ИСДП по куриер или на ръка. Концепциите ще бъдат оценявани от комисия съставена от ИСДП с участието на представители от общинските власти, Отделите за закрила на детето и независими експерти от Ловеч, Плевен и Разград. Концепцията трябва да съдържа:

Анализ на състоянието на целевите групи в Общината и фокусиране към определена целева група, за която ще работи в бъдеще по проекта
Описание на дейностите и услугите
Необходим човешки ресурс за организиране на дейностите и услугите
Представяне на едногодишен бюджет за услугите
Визия за материалната база, където ще се осигурява услугите.

Специфични условия

Всички срокове е необходимо да се спазват от кандидатите. Тези кандидати, които не спазят необходимите срокове ще отпаднат при съответните кръгове на конкурса.
Организациите кандидати е необходимо да поемат сериозен ангажимент, като работят за развитието на услугите и техния собствен професионален капацитет. С приемането на този факт организациите навлизат в партньорски взаимоотношения с ИСДП, като очакването е те да работят съвместно в следващите три години.
Организациите приемат да работят в дълбочина и постигането ефективни услуги за общността, както и в инвестирането на професионален екип, работещ по случаи.
Организацията трябва да работи в дух на сътрудничество с Община в своя град, Дирекция социално подпомагане (ДСП), Отделите за закрила на детето (ОЗД) в общината и другите отдели в областта, други НПО, Районния съд, Прокуратурата, Личните лекари, Полиция, Спешна медицинска помощ и др.
Очаква се организациите да търсят възможности за допълнително финансиране на услуги от частни лица и фирми на територията на която се намират.
Необходимо е да имат готовност за приемственост, участие в търгове и други проекти обявявани от Общината или други финансиращи организации.
Необходимо е кандидатите да работят за изграждането и присъединяването към развиваща се мрежа от професионалисти в Централна Северна България, които работят в областта на социалната работа в регионален или национален мащаб.
През целия период на съвместно сътрудничество кандидатите е необходимо да показват задълбоченост, старание и целенасоченост, която да осигурява най-добрата социална услуга на територията на общината.