КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ШУМЕН СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД - „Дайте шанс на момичетата: спрете детския труд”

КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ШУМЕН СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД - „Дайте шанс на момичетата: спрете детския труд”

Тази година от 1 до 12 юни Комплекса за социални услуги за деца и семейства съвместно с Международната организация по труда ще насочат вниманието на общността към децата, които са въвлечени в тежки форми на детски труд.

Кампанията включва поредица от дискусии с ученици. На шуменци ще бъдат раздадени материали с информация за тежките форми на детски труд и последствията, които той има върху развитието на децата.

Активни партньори на Социалния камплекс в реализирането на Проекта за борба с детския труд са Община Шумен, Диреция «Социално подпомагане», Отдел за закрила на детето, Дирекция «Бюро по труда», Областна инспекция по труда, Регионален инспекторат по образованието, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Мотото на Световният ден за борба с детския труд тази година е „Дайте шанс на момичетата: спрете детския труд". Днес около 100 милиона момичета по света, включително и в България, са въвлечени в детски труд. Те работят също както и момчетата, но освен това често се сблъскват с допълнителни трудности и рискове. Момичетата много по-често са изложени и на някои от най-тежките форми на детски труд при условия, които остават невидими за обществото. Много от тях са въвлечени в трафик, а за други има висок риск да попаднат в мрежата на момичета, които са принудени да проституират.

Проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" стартира на 22.01.09 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен. Проектът се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България.

ПОСЛАНИЕТО НА ДЕЦАТА:

Питам се, някой ще чуе ли?

Колко много деца са принудени да работят...

Всяка минута някъде по света умира дете...

В България много деца полагат тежък физически труд. Те работят при крайно опасни условия или стават жертва на трафика на хора.

Работещите деца не получават образование.

Те не общуват с връстниците си...

Питам се, някой ще чуе ли...?

12 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД