КАМПАНИЯ НА КСУДС – ШУМЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ

КАМПАНИЯ НА КСУДС – ШУМЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ

КАМПАНИЯ НА КСУДС – ШУМЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ

Кампания за превенция на агресията сред ученици от начален етап на обучение стартира Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен.

През месец декември, съвместно със ІІ ОУ „Д-р Петър Берон" специалисти от Комплекса провеждаха тренинги с децата от различни класове. Чрез интерактивни методи и форми - социално – образователна анимация, решаване на казуси и други, учениците споделяха своите преживявания и чувства, свързани с различен тип взаимоотношения и формираха начални умения за асертивно поведение. Стимулираше се сплотяването на децата и подобряването на взаимоотношенията помежду им. До момента са проведени 7 тренинга, като в част от класовете предстои втори модул на тренинга.

По наблюдения на специалистите от КСУДС и класните ръководители децата приемат с интерес предложената форма на работа, участват активно и преживяват емоционално проведените занятия.