Изява на децата от ателиетата по проект на МОН

Изява на децата от ателиетата по проект на МОН

На 16.12.2009г. от 14.30 ч. зала «Устрем» към Младежки дом гр. Пазарджик беше домакин на финалната изява на децата, участници в ателиета по интереси, реализирани по проект

„Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от училище" по ОП „Развитие на човешките ресурси" с Договор № BG051PO001/07/4.2-01/578.

Бяха предсатавени презентации, научените танци и пиеси, рецитирани бяха стихотворения от личното поетично творчество на децата, изложени бяха сувенири, картички и експонати, изработени от самите деца. Почерпката беше предоставена от децата, участници е кулинарните ателиета. Проявата се превърна в своебразен предколеден празник за децата и техните родители и учители.

Официални гости бяха представители на Община Пазарджик, ДСП/ ОЗД, РИО, медии.